Podmínky účasti na elektronické aukci

Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci Gastro Communications
provozovaném na adrese www.gastroc.cz/aukce-vin, platné 1.11.2018
OBSAH
I. Úvodní ustanovení
II. Definice základních pojmů
III. Způsob a provedení aukce
IV. Aukční systém
V. Práva a povinnosti smluvních stran vyhlašovatel,
poskytovatel
VI. Aukční karta
VII. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
VIII. Aukční jistota
IX. Podmínky účasti v elektronické aukci
X. Odměny, poplatky a pokuty
XI. Průběh aukce
XII. Uzavření smlouvy s vítězem
XIII. Povinnosti poskytovatele
XIV. Podmínky zpracování a užití osobních údajů
XV. Závěrečná ustanovení
I. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu www.gastroc.cz/aukce-vin jeho
uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků aukce elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím
portálu www.gastroc.cz/aukce-vin. Označením pole „Souhlasím s Obchodními podmínkami“ poskytuje zájemce svůj
souhlas s následujícím zněním Všeobecných obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí smlouvy o účasti
v elektronické aukci, uzavírané mezi poskytovatelem aukce a zájemcem postupem dle č. IX. odst 1 těchto Všeobecných
obchodních podmínek. Zájemce stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
Identifikační údaje poskytovatele aukce:
Poskytovatel: Gastro Communications
Sídlo: Drtinova 10, Praha 5
E-mail: info@gastroc.cz
(dále též jen jako: „poskytovatel“)
II. Definice základních pojmů
„obchodními podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky
„poskytovatel“ – společnost Gastro Communications, provozující webový aukční systém
„vyhlašovatel“ – je osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu aukce, která má v úmyslu
předmět aukce zpeněžit
„předmět aukce“ – movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován
prostřednictvím aukce a je popsán v aukční kartě
„aukce“ – zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka aukce. Provádí se na základě zadání
vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v elektronické
aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále aukční kartou.
„aukční karta“ – samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých
elektronických aukcích a předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v aukční kartě a těmito
obchodními podmínkami mají podmínky uvedené v aukční kartě přednost
“účastník aukce” – zájemce o účast v aukci, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o účasti v elektronické aukci, složil
aukční jistotu, je-li požadována, splnil další podmínky uvedené v aukční kartě a byl mu povolen přístup do aukce
„vítěz“ – účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku
„uživatel“ – osoba, která navštívila webový portál www.gastroc.cz/aukce-vin a užívá jeho funkcí
„aukční systém poskytovatele“ – softwarové prostředí – internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené
poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce (dále jen aukční systém nebo jen systém)
„elektronická aukční síň“ – část aukčního systému zpřístupněná účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým
mají mít účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků aukce
„přihlášení do aukce“ – přihlášením do aukce se rozumí učinění návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci
„přijetí přihlášení do aukce“ – přijetím přihlášení do aukce se rozumí akceptace návrhu na uzavření smlouvy o účasti v
aukci
„vyvolávací cena“ – je finanční částka stanovená aukční kartou, představující součet nejnižší možné ceny předmětu
aukce a odměny poskytovatele
„nabídka“ – je nabídka peněžité částky, učiněná účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i nejvyšší
nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven.
Nabídka se činí výhradně formou příhozu (bid, nebo bids). Účastník může učinit i několik příhozů (bids) po sobě.
„limitní cena“ – je minimální kupní cena, za kterou je vyhlašovatel ochoten předmět aukce prodat.Limitní cena je
stanovena dohodou vyhlašovatele a poskytovatele před aukcí. Limitní cena se nezveřejňuje.
„minimální příhoz“ – je finanční částka stanovená aukční kartou, představující minimální možné navýšení nad poslední
platnou nabídku
„maximální příhoz“ – je finanční částka stanovená aukční kartou, představující maximální možné navýšení nad poslední
platnou nabídku. Maximální příhoz nemusí být stanoven.
„aukční jistota“ – finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční kartou sloužící k pokrytí nákladů
spojených s aukcí včetně odměny poskytovatele, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany vítěze slouží k pokrytí
nákladů spojených s aukcí, náhradě škody za ušlou provizi a sankcí za nedodržení podmínek vítězem aukce.
„smlouva“ – smlouva, která je přílohou příslušné aukční karty a kterou je vítěz aukce povinen uzavřít s vyhlašovatelem
aukce.
„kupní smlouva“ – Není-li přílohou aukční karty žádná smlouva, rozumí se kupní smlouvou smlouva, kterou uzavírá vítěz
aukce s vyhlašovatelem (prodávajícím) a kterou dojde za podmínek v daném místě a čase pro tento typ smlouvy
obvyklých k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce za nejvyšší cenu, kterou vítěz aukce nabídl,
nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy, v níž se vítěz aukce zavazuje do určité doby uzavřít smlouvu nutnou k
převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce (takovou smlouvou může být smlouva o převodu nemovité
věci, smlouva o převodu movitých věcí, smlouva o převodu nehmotných hodnot, smlouva o převodu cenných papírů,
smlouva o prodeji podniku, smlouva o postoupení pohledávek nebo i jiná smlouva, jejímž předmětem a účelem je převod
vlastnického práva z prodávajícího na vítěze aukce (kupujícího) a s níž platné právní předpisy spojují takovéto účinky).
III. Způsob a provedení aukce
Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení
právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
Aukce probíhá těmito formami:
a) formou tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru
prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.
b) formou tzv. holandské aukce. U holandské aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem dolů.
Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který první akceptuje nabídku

Poskytovatel a vyhlašovatel aukce kontroluje vždy stav vystavované věci do aukce . Vystavovaná věc je vždy ve stavu dokonalém a bez skrytých vad, pokud není uvedeno k aukční kartě jinak. Poskytovatel a vyhlašovatel po předání a kontrole vydraženého zboží nenese odpovědnost za vady nebo nedokonalosti díky okolním vlivům, které mohou nastat v době budoucí po předání zboží a nebere zřetel na další reklamace.

IV. Aukční systém
Poskytovatel je společnost provozující internetový aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce,
stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce a účastníkovi aukce –
kupujícímu nabízený předmět aukce poptat a v případě vítězství v aukci jej získat.
Poskytovatel jako provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a podporuje nabídku předmětu aukce
prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat aukce
vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu aukce na základě vyhlašovatelem uděleného
souhlasu k takovému způsobu jejich užití.
Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:
a) počítač účastníka aukce musí být připojen k internetu
b) pro bezproblémovou účast v aukci je nutné nainstalovat a použít některý z podporovaných webových prohlížečů v
aktuální verzi: Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer
V. Práva a povinnosti smluvních stran – vyhlašovatel, poskytovatel
Vyhlašovatel na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem pověřuje poskytovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele
vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu aukce formou elektronické aukce
VI. Aukční karta
Aukční kartou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci.
Mezi tyto údaje patří:
1) označení vyhlašovatele a poskytovatele; u vyhlašovatele – fyzické osoby, jsou z důvodu ochrany osobních údajů
zveřejněny pouze iniciály. Plnou identifikaci poskytne poskytovatel na vyžádání účastníka aukce a je také uvedena ve
smlouvě, která se uzavírá po aukci;
2) forma aukce
3) datum a čas zahájení a ukončení aukce
4) označení a popis předmětu aukce
5) zda jsou požadovány splnění dalších požadavků pro účast v aukci (jako např. zvláštní přihláška, čestné prohlášení
apod. )
6) datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce, a organizační opatření k zabezpečení prohlídky
7) lhůtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vítězem a
vyhlašovatelem aukce
8) lhůta pro uzavření smlouvy, liší-li se proti obchodním podmínkám,
9) další podmínky pro aukci, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami v aukční kartě a obchodními podmínkami mají
přednost podmínky uvedené v aukční kartě
10) případné upozornění, že údaje o předmětu aukce v aukční kartě nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu
předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných
informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu
stanoveném aukční kartou
VII. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem poskytovateli pro účely aukce.
Odpovědnost poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě
takovéto překážky poskytovatel oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti a důsledky,
případně návrh řešení.
Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení
smluvní povinnosti vyhlašovatele.

 

Facebook
Instagram